SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Vnitřní řád školní jídelny

 • Home
 • Vnitřní řád školní jídelny
 
Mateřská
škola Za Branou
 vnitřní řád
ŠKOLNÍ JÍDELNY
Č.j.:            137/2022                          
A.1.          A10
Vypracoval: 
Bc. Dana Maděrová
Schválil:
Eva
Kuzmiaková
Směrnice
nabývá platnosti ode dne:
1.9.2022
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1.9.2022
Změny ve směrnici
jsou prováděny formou  číslovaných
písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Čl. I.

I. Úvodní část

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní  jídelny. Je závazný pro všechny osoby, které se v mateřské škole stravuji a je také závazný pro zákonné zástupce dětí.

 2. Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí  zpravidla ve věku od 2 do 6 let, dětí s odkladem školní docházky (7 let) a stravování zaměstnanců  mateřské školy.

 3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

·      zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

·      vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

·      vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění pozdějších předpisů,


·      vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,

·      nařízení EU Č. 852/2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů

 1. Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 2. S Vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznámeni prostřednictvím  nástěnky  pro rodiče, prostřednictvím  webových stránek mateřské  školy a na informativních schůzkách.

               Kontakt na vedoucí školní  jídelny:                       Kuzmiaková  Eva            e-mail: jidelna.mszabranou@seznam.cz    Tel: 420 565 455 137

 

 

Čl. II.

Práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci týkající se stravování v mateřské škole

 

      1. Dítě má právo

·       na celodenní stravu  a to včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

·       dítě má právo odmítnout stravu

·       na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií

·       na dostatek času na konzumaci potravy

·       na bezpečné a zdravé prostředí při stolování

·       využívat vybavení školní jídelny za podmínek stanovených tímto vnitřním řádem

2. Dítě má povinnost

·       dodržovat pravidla slušného a kulturního stolování a vnitřní řád školní jídelny

·       dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy během stravování

·       dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti při stravování

3. Zákonný zástupce má právo

·       na informaci o průběhu stravování dítěte v MŠ

·       vyjadřovat se k záležitostem týkajícím se stravování jejich dítěte

·       konzultovat stravovací problémy dítěte s vedoucí ŠJ, ředitelkou MŠ

·       odebrat stravu do vlastních jídlonosičů v případě, že je dítě posláno domů před obědem z důvodu nemoci

·       zvolit si formu hrazení stravy za dítě (souhlas s inkasem z účtu, poštovní poukázkou)

·       vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky mateřské školy

     4. Zákonný zástupce má povinnost

·       řádně přihlásit dítě ke školnímu stavování prostřednictvím přihlášky

·       dodržovat termíny a pravidla úhrady za stravu dítěte

·       informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska ( sdělit učitelce MŠ alergie a jiné reakce dítěte nadaný druh potraviny)

·       vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky mateřské školy

·       seznámit se s řádem školní jídelny a řídit se jím

·       neprodleně dítě odhlásit ze stravování po dobu nepřítomnosti v mateřské škole a respektovat dobu odhlašování a přihlašování stravy výhradně v době od 6:30 do 7:45  hodin na tel. kontaktu třídy, do které dítě dochází 

5. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

·     dohled nad dětmi zabezpečují zaměstnanci MŠ

·     zaměstnanci MŠ důsledně dbají na pravidla hygieny,
bezpečnosti, správného stolování a stravování a sami jdou dětem příkladem

·     děti, zaměstnanci školy i zákonní zástupci dětí
dodržují vzájemné zdvořilé, vstřícné a kulturní chování

Jídla podávána v rámci školního stravování se konzumují v mateřské škole. 

Dítě se v mateřské škole stravuje vždy, pokud je ve škole přítomno v době podávání jídla (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů)

 Čl. III.

Pravidla zacházení s majetkem školy

 

·       Zaměstnanci školy dbají, aby nedocházelo k poškozování majetku školy.

·       V případech poškození majetku, postupují zaměstnanci školy, v souladu s interními směrnicemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců školy.

·       Pokud by děti majetek svévolně poškodily bude požadována náhrada od zákonných zástupců.

·       Děti jsou vedeny k ohleduplnosti a k ohleduplnému zacházení s majetkem školy.

 Čl. IV.

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 
1. Školní jídelna zajišťuje stravu pro
 •  děti mateřské školy v rámci školního stravování (přesnídávky, obědy, svačiny)
 • zaměstnance školy v rámci závodního stravování (obědy)
 2. Provoz školní jídelny

Časový harmonogram výdeje jídla

8,30 – 9.00 hod.

přesnídávka    

11.15 – 12.00 hod.

výdej obědů pro děti a zaměstnance

14.00 – 14.30 hod.

svačina  

          
 Doba výdeje jídla začíná v 7.00 hod. kdy je ve třídách k dispozici pitný režim

·     Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů odpovídají uklízečky.

 ·     Školní jídelna není povinna poskytovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s omezeními podle dietního režimu nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce k tomuto účelu vymezené.  Za obsah přinášeného „jídlonosiče“ zodpovídá zákonný zástupce dítěte

·   Alergie na jednotlivé potraviny, vyloučení konkrétního jídla ze stravy je třeba nahlásit učitelce ve třídě, která informaci předá vedoucí školní jídelny.

3. Pitný režim

           Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne na každé třídě. Děti mají v rámci pitného režimu neustále dostatek tekutin volně k dispozici. (čaj, voda, šťáva) Cena pitného režimu je zahrnuta v celkové ceně za stravování.

4. Jídelníček

            Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.  Při  přípravě jídel dle jídelního lístku si vyhrazuje školní jídelna právo na změny v případě potřeby. Jídelní lístek je vždy aktuálně zveřejněn na webových stránkách školy www.mszabranou.cz  a na informačních nástěnkách jednotlivých
tříd.  Zákonní  zástupci mají též jídelníček zveřejněný v aplikaci Školka v mobilu.

5. Přihlašování a odhlašování stravy  
  • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy
  •              Při nástupu dítěte do MŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.
  •  ·     Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je dítě přítomno v MŠ
  •     Odhlašování  stravy se provádí telefonicky  nejpozději do 7.45  hodin v den nepřítomnosti dítěte nebo zápisem na odhlašovací listy v šatně každého pavilonu. Rodiče odhlašují své  dítě i pomoci aplikace  Školka v mobilu.
  •        Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována náhrada.
  •  Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti –  nemoci – nelze včas odhlásit, mohou si  rodiče stravu vyzvednout, a to v době od 11: 00 do 11:30 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti. 
  •      Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.

  •        Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

  6. Ceny stravného 

·       Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleny do věkových skupin, dle věku, kterého dosáhnou  během školního roku (1. září – 31. Srpna)

Věková
kategorie strávníků 3 – 6 letých 

 

přesnídávka

oběd

svačina

celodenní strava

 

12,- Kč

26,-Kč

9,- Kč

47,- Kč

 

Věková kategorie
strávníků 7 – 10 letých

přesnídávka

oběd

svačina

celodenní strava

13,- Kč

28,- Kč

9,- Kč

50,- Kč

        
  7. Úhrada stravného – způsob a podmínky placení
 • Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu a je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úplaty.
 • Platby za školné i stravné jsou hrazeny inkasním převodem z účtů rodičů na účet mateřské školy u České spořitelny a.s. V ojedinělých případech lze částku po dohodě s ředitelkou školy uhradit hotově.
 • Pro platbu školného i  stravného je třeba dát svolení k inkasu na číslo účtu u České spořitelny :  0100 19 86 91 / 0800
 • V případě  opakovaného neuhrazení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ, může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání dítěte. 

 

Čl. V.                               
P
odmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí       

 

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte
  nebo jím pověřené osobě. Tato zodpovědnost vyžaduje od učitelek neustálou přítomnost u dětí po celou pracovní dobu, tzn. i během stravování.
 • V případě úrazu pedagogická pracovnice zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.
 • V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v průběhu stravování dle pravidel BOZP, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel
  stolování.
 • Způsob řešení nouzových a havarijních  situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí zákonné zástupce strávníků s jejím řešením.

Čl.VI.

Závěrečná ustanovení

 • Kontrolou  provádění ustanovení tohoto Vnitřního řádu školní jídelny je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní jídelny.
 • Strávníci (zákonní zástupci dětí) jsou s vnitřním řádem prokazatelně seznámeni na začátku školního roku (potvrzeno podpisem).
 • Zrušuje se předchozí směrnice ze dne 31.8.2021. Nová směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2022

 

V Pacově dne 31.8.2022  

Dana Maděrová – ředitelka MŠ

Eva Kuzmiaková – vedoucí školní jídelny