SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 • Home
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 

Mateřská škola Za branou

Jana Vojny 1220, Pacov

příspěvková organizace

tel.:565 455 139-140, e-mail: ms.zabranou.pacov@seznam.cz

 SMĚRNICE  PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

č. j. MS 26/2024

 

V souladu se zákonem  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá, § 33 – 35, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy Vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy takto:

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Zápis dětí do mateřské školy proběhne v pondělí 6. 5. 2024 v budově mateřské školy, účastní se ho i cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno, případně prodlouženo, vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. V této době bude MŠ přijímat dokumenty potřebné k přijímacímu řízení
 2. Předškolní  vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Při zápisu nesmí být přijato dítě narozené 1.9.2022 a později.
 3. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., ) s vyjimkou povinného předškolního vzdělávání.  Potvrzení vydá praktický lékař pro děti a dorost.
 4. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1.9.2018 do 31. 8. 2019 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).
 5. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku ( do31.5.2024)
 6. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě  písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona).
 7. Přednostně budou přijímány děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu MŠ (§ 179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 8. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).
 9. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu  školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Podle následujících kritérií, bude ředitelka postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době zápisu přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

Hlavním kritériem je věk dítěte. Do Mateřské školy budou k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonných zástupců přijaty děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší v souladu s platnými právními předpisy a to v tomto pořadí:

 1. Děti, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ a v obci, se kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhnou nejméně třetího roku věku (tj. děti narozené do 31. 8. 2021 a starší).
 2. Děti, které mají místo trvalého pobytu, v příslušném školském obvodu a v obci, se kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které dosáhnou třetího roku v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024.
 3. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ a mimo obec, se kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhnou nejméně třetího roku věku (tj. děti narozené do 31. 8. 2021 a starší) a to v pořadí od nejstaršího po nejmladší.
 4. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ a mimo obec, se kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které dosáhnou třetího roku v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024.
 5. Děti, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ a v obci, se kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které dovrší 3 let věku po 31.12.2024.
 6. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ a mimo obec, se kterou má město uzavřenu dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání, které dovrší 3 let věku po 31.12.2024.

Doplňkové kritérium:

 1. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, přijetí dítěte z nespádového obvodu, jehož sourozenec již dochází do MŠ.

Doplňující informace

 1. O přijetí dětí do mateřské školy  a o individuálním vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
 2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
 3. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn  na veřejně přístupném místě, tj. a webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů.

 

 Nabytí účinnosti dne  8.4.2024                                             Bc. Dana Maděrová

                                                                                             ředitelka Mateřské školy Za Branou