SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 • Home
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
 1. SMĚRNICE  PRO PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK  2023 – 2024

č.j. MS 2/2023

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy Za Branou, Jana Vojny 1220 Pacov, vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy takto:

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  1. Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2023 v budově mateřské školy, v této době bude MŠ přijímat dokumenty potřebné k přijímacímu řízení.
  1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let
  1. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o přijetí v případě volné kapacity MŠ.
  1. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., ) Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
  1. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).
  1. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku ( do31. 5. 2023)
  1. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě  písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona).
  1. Přednostně budou přijímány děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu MŠ (§ 179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  1. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se,  samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).
  1. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Podle následujících kritérií, bude ředitelka postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době zápisu přesáhne počet volných míst v mateřské škole. Do Mateřské školy budou k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonných zástupců přijaty děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší v souladu s platnými právními předpisy a to v tomto pořadí:

 1. děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou pátého roku věku pokud mají místo trvalého pobytu, v příslušném školském obvodu MŠ (povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem školní docházky)
 1. děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku věku pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ
 1. děti, které k 31.12.2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 1. děti s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ v pořadí od nejstaršího po nejmladší děti, které do 12.2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku.
 1. děti mladší tří let , které po 31.12.2022 dovrší věku 3 let a mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ
 2. děti mladší tří let které po 31.12.2023 dovrší věku 3 let a mají místo trvalého bydliště mimo školský obvod MŠ

 

Doplňkové kritérium:
 1. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, přijetí dítěte z nespádového obvodu, jehož sourozenec již dochází do MŠ – v roce 2022, kdy vchází druhým rokem v obci v platnost vyhláška o spádovosti)

 

Doplňující informace:
 1. O přijetí dětí do mateřské školy a o individuálním vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
 1. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
 1. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. a webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů

Nabytí
účinnosti dne
1. 2. 2023                                           Bc. Dana Maděrová
                                                                                             ředitelka Mateřské školy Za Branou