SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Prázdninový provoz

 • Home
 • Prázdninový provoz

Dohoda o zajištění prázdninového provozu

Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 a Mateřská škola Pacov, Jana Vojny 1220, se společně dohodly na spolupráci o péči dětí předškolního věku v době prázdninového období

Realizace omezeného prázdninového provozu je pomoc mateřských škol a zřizovatele zaměstnaným rodičům dětí ( v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,) Omezení provozu je možné pouze v případě, že v obci je více mateřských škol jednoho zřizovatele. V souladu § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem je objekt jedné z mateřských škol uzavřen a provoz mateřské školy je uskutečňován v objektu jiné mateřské školy při omezeném počtu otevřených tříd z důvodů provozních.

Možnost navštěvování mateřské školy se týká prázdninového volna v průběhu roku a měsíce července a srpna s tím, že pro děti přihlášené k prázdninovému provozu je k dispozici vždy jedno předškolní zařízení dle stávajícího harmonogramu:

Podzimní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny

  • 1. Provoz zajišťuje jedna z mateřských škol, školy se každým rokem střídají.
  • 2. Minimální počet pro otevření provozu jednotlivých mateřských škol je 10 dětí. V případě nenaplnění tohoto počtu bude mateřská škola uzavřena a rodičům bude tato informace předem sdělena.
  • 3. Rodiče oznámí ředitelce mateřské školy, zda mají zájem o vzdělávání dítěte v době prázdnin. Ředitelka nahlásí počet přihlášených dětí na mateřské škole, která zajišťuje v daném roce provoz.
  • 4. Pro kalendářní měsíc v němž bude omezen nebo přerušen provoz na jednotlivých pracovištích mateřské školy podle § 3 příslušné vyhlášky po dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou částku stanovené výše úplaty podle odstavců 1 a 2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji nejpozději 2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy
  • 5. Vzhledem k tomu, že přerušení provozu mateřské školy v době výše jmenovaných prázdnin nepřesáhne dobu 5 dnů, úplata za vzdělávání nebude snížena.

Hlavní prázdniny

  • 1. zajištění provozu:
   • 3 týdny v červenci je otevřena jedna mateřská škola (školy se každým rokem střídají)
   • 14 dní jsou uzavřeny obě MŠ
   • 3 týdny v srpnu je otevřena druhá mateřská škola (školy se každým rokem střídají)
  • 2. Mateřské školy nejpozději od 30. dubna poskytnou rodičům oznámení o organizaci provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu dle místních podmínek (prázdninový provoz mateřských škol podle rozpisu)
  • 3. Děti mohou navštěvovat mateřskou školu na základě podané přihlášky, která bude k dispozici v obou mateřských školách.
  • 4. Podání přihlášky je časově omezeno do 31. května daného roku.
  • 5. Výše úplaty v období prázdninové docházky je stanovena dle jednotlivých vnitřních směrnic zúčastněných mateřských škol.
  • 6. Minimální počet pro otevření jednotlivých mateřských škol je 10 dětí. V případě nenaplnění tohoto počtu nebude mateřská škola otevřena a rodičům bude tato informace předem sdělena.
  • 7. Rodiče jsou povinni respektovat provozní řády jednotlivých mateřských škol.
  • 8. Od 1. 7. do 31. 8. probíhá prázdninový provoz v mateřských školách v prázdninovém režimu. Provozní doba mateřských škol v tomto režimu je od 6.30 – do16,00 hodin.
  • 9. Odhlašování dětí a změny v režimu docházky jsou plně v kompetenci mateřských škol s prázdninovým provozem.

Směrnice pro organizaci prázdninového provozu MŠ Pacov, Jana Vojny 1220

Podle ustanovení vyhlášky č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání, § 3, odst. 1 bude prázdninový provoz v Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Pacov, Jana Vojny 1220 organizován takto:

  • 1. Mateřská škola nejpozději od 30. dubna poskytne rodičům oznámení o organizaci provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu dle místních podmínek (prázdninový provoz mateřských škol podle rozpisu).
  • 2. Od 1. 7. do 31. 8. probíhá prázdninový provoz v mateřské škole v prázdninovém režimu. Provozní doba mateřské školy v tomto režimu je od 6.30 – do16,00 hodin.
  • 3. Minimální počet pro otevření mateřské školy je 10 dětí.. V případě nenaplnění tohoto počtu nebude mateřská škola otevřena a rodičům bude tato informace předem sdělena.
  • 4. Rodiče děti trvale přijatých v mateřské škole vyplní písemnou žádost, ve které :
  • – zaznamenají termíny docházky dítěte v době prázdninového provozu
   – popř. požádají o přerušení docházky dítěte v tomto období
   – oznámí ukončení docházky do mateřské školy u dítěte, které odchází do školy.
  • 5. Rodiče odevzdají vlastní písemnou žádost o umístění dítěte v době prázdninového provozu s přesnými údaji o docházce do 31. května. Na přihlášky dodané po 31. květnu nebude brán zřetel.
  • 6. Rodiče, kteří budou mít zájem umístit dítě do Mateřské školy Jatecká v době jejího provozu, obdrží žádost v naší mateřské škole a vyplněnou ji odevzdají do 15. června.
  • 7. Bude – li dítě do mateřské školy docházet alespoň jeden den v měsíci červenci nebo srpnu – zákonný zástupce zaplatí úplatu v obvyklé výši 500,- Kč.
  • 8. Bude – li dítě odhlášeno z mateřské školy v době prázdninového provozu v měsíci červenci nebo srpnu – výše úplaty se snižuje na 0,- Kč
  • 9. V případě, že dítě nebude včas odhlášeno, bude považováno za přihlášené a bude mu účtováno školné 300,- Kč.
  • 10. Rodiče uhradí úplatu za vzdělávání i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole ve dnech, na které je přihlášeno. Úplata nebude účtována pouze na základě lékařského potvrzení o nemoci dítěte (nemoc v době přihlášení k prázdninovému provozu).
  • 11. V posledním srpnovém týdnu budou přijímány k prázdninovému provozu pouze „kmenové děti“ Mateřské školy Pacov, Jana Vojny 1220.
  • 12. Stanovené termíny pro předání žádostí a přihlášek na mateřskou školu jsou závazné.