SKOLKA_LOGO_v02 1 1

GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů GDPR v MŠ Za Branou

Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které požaduje zákon, které jsou potřebné k zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců, které jsou potřebné ke zpracování mezd a evidence. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím 
datové schránky ID DS g7zais9
emailu: 
ms.za branou.pacov@seznam.cz
adresy: Mateřská škola Za Branou, Jana Vojny 1220, Pacov 39501

Jmenovaným pověřencem pro školu:
Mgr.et.Bc. Luboš Kliment
teleon 776 233 879 
email: gdprakkliment.cz
Pro zajištění vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území ČR podle sruhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá – li dítě na území ČR, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, žáka, údaje o mimořádném nadání dítěte, žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského
poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání, datum ukončení vzdělávání v mateřské škole.
Po vypršení skartačních lhůt jsou všechny dokumenty skartovány předepsaným způsobem.

1. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
– na základě právního předpisu nebo
– na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.
Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).
1.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
– školní matrika,
– doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
– třídní kniha,
– záznamy z pedagogických rad,
– kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.
1.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
– podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
– podklady žáků pro vyšetření v PPP,
– hlášení trestných činů, neomluvená absence,
– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.
1.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
– seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
– seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
– jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,
– kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
– fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
– zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
– záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

2. Podepsání informovaného souhlasu
Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

3. Práva žáků a zákonných zástupců
Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Zabezpečení osobních údajů
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
– uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
– nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
– osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
– shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),
– již nepotřebné údaje skartovat,
– zachovávat mlčenlivost o údajích,
– neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
– školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
– stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
– ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Ředitelka školy Bc. Dana Maděrová