SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Povinné předškolní vzdělávání

 • Home
 • Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017

 

V roce 2017 dochází k podstatným změnám v oblasti předškolního vzdělávání. Od 1. září je pro děti, které dosáhly do 31.8. daného roku 5 let věku předškolní vzdělávání povinné.

§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech
 • Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně / 8,00 – 12,00 hod./ (tzn., že dítě bude moci být v MŠ i dříve nebo zůstat déle, ale od 8.00 do 12.00 je to povinné)
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • (Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte /pravidla ve školním řádu MŠ/ – např. i pozdní příchody)
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude zahájeno správní řízení
 • Rodiče za tyto děti nebudou platit „školné“
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  •      o Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  •      o Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  •      o Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

§ 34b Individuální vzdělávání dítěte

 

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude vzděláváno individuálně.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do 31.5.2017), kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.
 • Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
 • V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte ( ŠZ §182a odst. 1 písm.a)
 • S účinností od 1. 9. 2017 se poskytuje bezúplatné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po datu, kdy dítě dosáhlo pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v základní škole, tj. i v případě odkladu školní docházky.