SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Školné

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Školní rok 2022-2023

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zvláštním vnitřním předpisem a je platná na celý školní rok. Ředitelka školy podle § 123 odst. 2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 této vyhlášky stanovuje podmínky a výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku, kterou hradí z úhrady takto:

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání

1) Úplata pro školní rok, tj. od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 se stanoví pro všechny děti v provozu mateřské školy takto:

     • děti s pravidelnou celodenní docházkou 500,- Kč
     • dítě, které nepřijde ani jeden den v měsíci /udržovací poplatek/ 300,- Kč

2) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti  poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatné je  vzdělávání i pro děti, kterým byl uložen odklad školní docházky  (§ 123 odst. 1 školského zákona)

3) Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude: 

     • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo zvýšený příspěvek pobírá rodič
     • fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírá  dávky pěstounské péče
     • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

Pro rozhodnutí o osvobození od úplaty předloží zákonný zástupce dítěte ředitelce školy

     • oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory
     • vyplněnou žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
     • potvrzení o svěření dítěte do pěstounské péče

Jakoukoli změnu zákonný zástupce dítěte nahlásí vedení školy neprodleně

4) Omezení provozu mateřské školy

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty ředitel mateřské školy zveřejní na přístupném místě ve škole,  a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí  o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

5) Prázdninové platby

   • Bude – li dítě do mateřské školy docházet alespoň jeden den v měsíci červenci nebo srpnu – zákonný zástupce zaplatí úplatu v plné výši 500,- Kč.
   • Dítě, které nebude do mateřské školy docházet ani jeden den v měsíci červenci nebo srpnu – výše úplaty se snižuje na 0,- Kč
   • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty. 

Pro platbu školného stravného je třeba dát svolení k inkasu na tato číslo:

ČESKÁ SPOŘITELNA
01 00 19 86 91 / 0800

 

Způsob a podmínky úhrady

   • Plátci úplaty jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří navštěvují mateřskou školu
   • úplatu za předškolní vzdělávání se doporučuje plátci provádět bezhotovostním platebním stykem, v odůvodněných případech lze provádět platbu i v hotovosti
   • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. Dne stávajícího kalendářního měsíce společně s vyúčtováním stravného. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo pěstounem řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele o této žádosti nabyde právní moci. /plata se zpětně nevrací.
   • Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.
V Pacově dne 30.6.2022

Bc. Dana Maděrová ředitelka školy