SKOLKA_LOGO_v02 1 1

Logopedická třída

 • Home
 • Logopedická třída

Logopedická třída

Logopedická třída má v naší mateřské škole již dlouholetou tradici. Jedná se o speciální třídu pro děti s vadami řeči, jejímž hlavním cílem je poskytování logopedické péče ve všech jazykových rovinách řeči (porozumění řeči, výslovnost, rozvoj slovní zásoby, gramatická stránka řeči, posilování mluvního apetitu a odstraňování komunikačních zábran). Pedagogickým záměrem logopedické třídy je dosáhnout co možná nejlepších výsledků při odstraňování řečových problémů.

Díky malému počtu dětí ve třídě 13-15 dětí, lze péči realizovat v klidném a pohodovém prostředí, formou individuální, či skupinové péče. Děti jsou do této třídy přijímány na základě žádosti rodičů a doporučení školského pedagogického zařízení.

Garantem logopedické třídy je klinická logopedka Mgr. Ivana Kociánová, která pravidelně dochází do MŠ a konzultuje s rodiči a učitelkami průběh a postupy vzdělávání dětí v oblasti rozvoje řeči. Ve třídě pracují dvě učitelky se studiem speciální pedagogiky – logopedie a dále asistent pedagoga. 

Jaké jsou výhody logopedické třídy?

 • snížený počet dětí (13 – 15 dětí) ,
 • individuální přístup ke každému dítěti – respektování individuálních potřeb, pracovního tempa….
 • Pravidelná každodenní speciální logopedická péče individuální i skupinová –  Pravidelné měsíční návštěvy klinické logopedky poskytující odbornou péči a konzultace jak učitelům, tak i rodičům.
 • Nadstandartní vybavení třídy didaktickými i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, hrami rozvíjejícími komunikační dovednosti dětí, hračkami pro jemnou i hrubou motoriku, logopedickými programy, interaktivní tabulí
 • speciální trampolína – výjimečný sportovní i terapeutický prvek.
 • Úzká spolupráce s rodinou a pravidelná docházka do MŠ, která je základem veškerého pokroku v oblasti nápravy řeči

Jaké vady jsou předmětem zařazení dítěte do logopedické třídy?

 • různé formy nemluvnosti
 • opožděný vývoj řeči
 • těžší formy dyslálie tzn. špatná výslovnost hlásek nebo skupin hlásek (dítě mluví, ale není mu srozumět)
 • vývojová dysfázie tzn. narušený vývoj řeči, kdy dítě skoro všemu rozumí, ale málo co je schopno říct
 • zadrhávání v řeči, koktavost, huhňavost   
 • sluchové problémy dětí
 • ztížené jazykové prostředí např. u dětí jiné národnosti

Jak postupovat, máte–li zájem o zařazení dítěte do logopedické třídy?

Navštěvuje – li vaše dítě naši mateřskou školu, prochází logopedickou depistáží, na základě které zjistíme stav vývoje řeči dítěte.  V případě, že je zjištěna závažnější vada řeči, která vyžaduje intenzivní logopedickou péči, je doporučeno zařazení do logopedické třídy.

Aby mohlo být vaše dítě zařazeno do logopedické třídy, musí absolvovat vyšetření školským poradenským zařízením.  Vyšetření probíhá již v měsíci květnu, přímo v naší mateřské škole.  Logopedičtí pracovníci ze Speciálně pedagogického centra v Březejci navštíví mateřskou školu a za přítomnosti rodičů provedou vyšetření, na základě kterého doporučí nebo nedoporučí rodičům zařazení dítěte do logopedické třídy.

Jak to chodí v logopedické třídě?

Každé dítě má svůj individuální plán, který vypracují učitelky na základě doporučení logopedických pracovníků ze speciálně pedagogického centra.

V rámci  plnění úkolů individuálního plánu má každé dítě svůj logopedický sešit, do kterého jsou mu zadávány úkoly pro pravidelné domácí procvičování

V logopedické třídě probíhá příprava na vstup do základní školy stejně, jako v předškolní třídě. V průběhu dne pracujeme s dětmi hlavně v oblasti rozvoje řeči, nejen výslovnosti, ale i gramatické stránky řeči a porozumění řeči. 

Zaměřujeme se na :

 • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
 • artikulační cvičení,
 • gymnastiku mluvidel,
 • dechová cvičení
 • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání,
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky,
 • rozvoj grafomotoriky
 • rytmizaci slov, říkadel a rozpočítadel
 • úkoly pro předškoláky

 

A ještě pár rad pro rodiče

 • Mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte si zážitky, vysvětlujte jim obsah shlédnutého filmu, aby mu rozuměly a poznávaly nová slova, buďte trpěliví a vyslechněte vyprávění svého dítěte, dejte mu příležitost mluvit, vyjádřit se…
 • Motivujte k řeči, nespokojte se s posunkami,
 • Nedejte na rady typu, že v 5 letech je ještě čas. NENÍ  TO  PRAVDA! (př. tříleté děti již mají hovořit a to přinejmenším v jednoduchých větách).
 • Udělejte si rituál v procvičování logopedie
 • Spolupráce s rodiči – spolupráce s rodinou je klíčová, děti, které podle vedených logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • Společným cílem mateřské školy a rodiny je, aby děti nastupovaly do ZŠ se správnou výslovností, napomůžeme tím dobrému startu do školního vzdělávání.
Kdo nám pomáhá rozhýbat jazýčky?

Paní učitelky

MŠ Za Branou Pacov

Mgr. Kociánová Ivana

Klinický logoped